ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์(เลสโก กังหันลมหอบรัก)8วัน5คืน บิน(EY)

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์(เลสโก กังหันลมหอบรัก)8วัน5คืน บิน(EY)

ชมวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และหมู่บ้านไร้ถนนที่ "หมู่บ้านกีธูร์น" ล่องเรือลาโตมุช ชมหอไอเฟล เข้าชมพระราชวังแวร์ซานส์ "วิมานแห่งจักรพรรดิ" ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น และ เรือหลังคากระจก
42,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Etihad Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส-เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส-ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล-หอไอเฟล-จัตุรัสทรอคคาเดโร่-ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด-ถนนช็อง เซลีเซ-ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล-จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล-สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์-สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3-โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย-ย่านเลอ มาเร่ส์-มหาวิหาร ซาเคร เกอร์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • วันที่

  3

  เมืองปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด-เมืองลีล-ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน
 • วันที่

  4

  เมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส-เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม-จัตุรัสเดอะมาร์ค-หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์-ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์-เมืองเกนต์-หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์-โบสถ์เซนต์บราโว่-ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์-เมืองแอนท์เวิร์ป-ตลาดโกรท มาร์ค-ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป-โบสถ์แห่งเจ้าหญิง-เมืองบรัสเซลส์-อะตอมเมียม-จัตุรัสกรองด์ ปลาซ-โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
 • วันที่

  5

  เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม-เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก-ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก-สะพานสมัยโรมัน-โบสถ์โนเตรอะดาม-เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน-มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
 • วันที่

  6

  เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน-หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์-ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น-เมืองอัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-ย่านงานศิลป์และของเก่า-ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส-ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล
 • วันที่

  7

  เมืองอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์-เมืองอัมสเตอร์ดัม- ล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี-โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม-ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
09 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 42,999 42,999 42,999 9,999 31 จองด่วน
30 พ.ค. 63 - 06 มิ.ย. 63 42,999 42,999 42,999 9,999 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน