ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์(เลสโก รักสุดใจทิตลิส) 7วัน 4คืน บิน(TG)

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์(เลสโก รักสุดใจทิตลิส) 7วัน 4คืน บิน(TG)

พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิวทิวทัศน์และธารน้ำแข็ง 360 ํ โดยกระเช้าลอยฟ้ารแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค" นั่งรถไฟท้องถิ่นสู่เมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น บริการอาหารกลางวันบนยอดเขาทิตลิส
48,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน-เขตเมืองเก่าเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน-ป้อมปราการเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์-เมืองเบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์-ประตูเมืองโบราณ-น้ำพุปีศาจกินเด็ก-หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-ศาลาว่าการเมืองเบิร์น-โบสถ์มุนสเตอร์-เมืองเจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ-น้ำพุเจ็ทโด้
 • วันที่

  3

  เมืองเจนีวา-เมืองโลซานน์-มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์-มหาวิหารโลซานน์-พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล-สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์-ศาลาไทย-เมืองโลซานน์-เมืองเวเว่ย์-อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน-เมืองมองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-หมู่บ้านทาซ-นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • วันที่

  4

  หมู่บ้านทาซ-เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน-เมืองอินเทอลาเก้น-ทะเลสาบทูน-ทะเลสาบเบรียนซ์-ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์
 • วันที่

  5

  เมืองอินเทอลาเก้น-เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าลอยฟ้าโรแตร์-ถ้ำน้ำแข็ง-ทิตลิส คลิฟ วอร์ค-เมืองลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-เมืองซูริค-โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์-โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ-ถนนออกัสติ
 • วันที่

  6

  เมืองซูริค-ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
12 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 48,999 48,999 48,999 12,999 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน