ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Fukushima ซุปตาร์ พิงค์มอส 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Fukushima ซุปตาร์ พิงค์มอส 5วัน 3คืน บิน(XJ)

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า ชุ่มชื่นหัวใจกับชมพูสดใส ณ ทุ่งดอกพิงค์มอส ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
25,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินนาริตะ-เมืองฟุคุชิมะ-หน้าผาโทโนะเฮทสึริ-ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น-หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
 • วันที่

  3

  เมืองฟุคุชิมะ-เมืองอิบารากิ-สวนฮิตาชิ ซีไซด์-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี( จุดถ่ายรูป )-เมืองยามานาชิ-ออนเซ็น+ขาปู
 • วันที่

  4

  ทุ่งดอกพิงค์มอส-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )-พิธีชงชาญี่ปุ่น-โตเกียว-ช๊อปปิ้งชินจูกุ-ช๊อปปิ้งโอไดบะ+ไดเวอร์ซิตี้
 • วันที่

  5

  สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 34 จองด่วน
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 34 จองด่วน
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 32 จองด่วน
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 34 จองด่วน
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 34 จองด่วน
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 34 จองด่วน
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 31 จองด่วน
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 34 จองด่วน
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 เต็ม เต็ม
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 31 จองด่วน
26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 34 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน